Služby

Kataster nehnuteľností

· vyhotovenie geometrických plánov
· vytyčovanie hraníc pozemkov
· šetrenia a vysporiadania vlastníckych vzťahov nehnuteľností
· spracovanie podkladov pre trvalý, alebo dočasný záber pozemkov
· spracovanie podkladov pre vyňatie lesnej pôdy a odňatie poľnohospodárskej pôdy
· ROEP-register obnovenej evidencie pozemkov
· budovanie bodového poľa
· vektorizácia a digitalizácia katastrálnych máp
· poradenské a konzultačné služby
· a iné

Inžinierska geodézia

· účelové mapy
· polohové a výškové mapovanie pre projekčné a iné účely
· predrealizačné polohové a výškové zameranie pracovného pásu pre všetky inžinierske siete.
· porealizačné zameranie inžinierskych sietí ( vodovod, plynovod, kanalizácie, káble, ..)
· zameranie a vyhotovenie pozdĺžnych a priečnych profilov líniových stavieb
· vyhotovenie železničných máp, mapy závodov, miest a iných
· tvorba digitálnych mapových podkladov z analógových
· vybudovanie vytyčovacích sietí a bodového poľa
· vytýčenie stavebných objektov a stavenísk (priemyselné haly, sklady, polyfunkčné objekty, inžinierske siete a    iné), ich priestorové a podrobné vytýčenie
· porealizačné zameranie stavebných objektov (priemyselné haly, sklady, polyfunkčné objekty, inžinierske siete    a iné)
· zameranie a výpočet kubatúr ( haldy, skládky, smetiská, ... )
· kontrolné merania a zameranie skutočného vyhotovenia stavebných objektov
· zisťovanie priebehu a zameranie podzemných a nadzemných inžinierskych sietí
· zameranie, spracovanie a vyhodnotenie priečnych a pozdĺžnych profilov a rezov objektov
· príprava geodetických podkladov pre kolaudáciu stavebného objektu, stavby
· a iné